top of page

Vittrasel stödboende för unga 

” vägen vidare ”

Vittrasel erbjudet stödboenden för ungdomar från 18 – 20 år som genomgått en tidigare behandling som behöver fortsatt stöd i vardagen. Våra lägenheter finns i Härnösand i Västernorrlands län. Hos oss får ungdomen dagligt stöd i en trygg miljö att träna på ett självständigt liv med ett eget boende. 

Målet är att var och en ska hitta en meningsfull vardag och få rätt verktyg för att leva på egen hand framöver. Utgångspunkten i vårt arbetssätt och förhållningssätt är att alltid utgå från den enskilde individens förutsättningar och önskemål. Att erbjuda ett förutsägbart sammanhang som är tryggt, inkluderande och utvecklande. 

 

Exempel på vad den boende kan få hjälp med i vårt stödboende.

  • Stöd i att hitta en meningsfull vardag i form av t ex utbildning, praktik, arbete.

  • Stöd till vård och myndighetskontakter.

  • Stöd/följeslagande till möten inom arbetsförmedling, socialtjänst, bank m.m.

  • Stöd att ställa sig i bostadskö.

  • Stöd i kontakt med familj, barn eller ditt sociala nätverk

  • Stöd att hitta ut i föreningslivet eller andra sociala sammanhang

  • Stöd att hantera och strukturera din ekonomi

  • Stöd i allmän daglig livsföring

  • Dygnet runt jour. 

Vittrasel stödboende för vuxna 

” vägen vidare ”

Vittrasel erbjuder stödboenden för vuxna från 21 år och uppåt. Våra stödboendelägenheter finns i Härnösand i Västernorrlands län. I våra stödboenden bygger vi ramen utifrån individen och arbetar helt utanför kollektiv miljö i enskilda lägenheter i helt vanliga bostadsområden. Insatser och stöd byggs upp utifrån er beställning och individens behov.

 

Här får individer trygga förhållanden att träna på ett självständigt liv i eget boende. Arbetet är utformat för att hjälpa personer som har svårt att hitta en hållbar och trygg livssituation på egen hand. Till exempel till följd av utsatthet, sociala utmaningar eller psykisk ohälsa. Verksamheten tar emot människor med skiftande behov.

 

Målet är att var och en ska hitta en meningsfull vardag och få rätt verktyg för att leva på egen hand framöver. Även hos de vuxna är en viktig del av insatsen att stärka deras tilltro på den egna förmågan. En annan central del är att ge varje individ rätt grund för att lösa olika utmaningar i livet, inte minst inom hemmet, sysselsättning, hälsa, ekonomi och kontakter med myndigheter. Att skapa struktur i tillvaron och att få stöd att klara praktiska frågor.

 

Utgångspunkten i vårt arbetssätt och förhållningssätt är att alltid utgå från den enskilde individens förutsättningar, förmågor och önskemål. Att erbjuda ett förutsägbart sammanhang som är tryggt, inkluderande och utvecklande. 

bottom of page