top of page

Metoder

Vittrasels utbildning/behandling utgår från KBT.
KBT rekommenderas som metod av Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna för missbruk-och beroendevård 2014.

KBT

KBT är ett samlingsnamn för psykoterapier där man kartlägger tankemönster och tränar på att använda sig av nya beteenden för att minska psykologiska- och sociala svårigheter. Grundtanken är att ersätta de tankar och känslor som leder till beteenden som orsakar ohälsa/negativa konsekvenser med mer funktionella. I praktiken innebär det att vi inverkar på ungdomens sätt att tänka, känna och agera. Genom praktisk tillämpning och träning påverkar vi ungdomens tankemönster som förut har stärkt det asociala beteendet.  Varje ungdom är unik vilket innebär att alla har ett eget individuellt utbildnings/behandlingsupplägg.  Utbildningen/behandlingen innebär att ungdomen tillåts växa in i sitt nya beteende och etablerandet av förnyade tankemönster. Ungdomen får sedan i takt med beteendeförändringen uppleva positiv bekräftelse för detta

Med KBT som grund komplettar Vittrasel med andra kognitivt baserade metoder såsom RePulse, beroendesamtal och kriminalitetsprogrammet ”Ett nytt vägval” för att skapa så stora förutsättningar som möjligt.
Utbildningsupplägget görs i samråd med socialtjänst utifrån de behov/problematik/förutsättningar som finns.

Ett nytt vägval: Kriminalitetsprogram som riktar sig mot ungdomar som riskerar att utveckla eller har utvecklat
ett kriminellt beteende. Syftar till att förebygga kriminalitet och minska återfall i brott.

RePulse: Kognitiv träningsmetod som innefattar olika komponenter däribland aggression och missbruk.

Drogsamtal/beroendesamtal med utbildade drogterapeuter. 

FFT; Funktionell familjeterapi. FFT är en manualbaserad insats för familjer med ungdomar med utagerande beteendeproblematik. Riktar sig mot familjer med ungdomar som har ett utagerande beteende, missbrukar eller begått brott. Vittrasel erbjuder föräldrahandledning utifrån FFT

I Socialstyrelsens riktlinjer för ungdomar förespråkar de korta inslag som MI i kombination med KBT vilket vi tillämpar med gott resultat. Vi har utbildad personal med lång erfarenhet både gällande KBT och MI. 

Socialstyrelsen beskriver även vikten av handledning för personal vilket vi har regelbundet, både utifrån ett klient- och ett personalperspektiv. Vittrasel utbildningsforum Ramsele har hög kompetens, stabil personalgrupp (låg personalomsättning),  beprövad erfarenhet, kontinuerlig utvärdering av utbildningsresultat/verksamhet, kontinuerlig uppdatering av forskning  och utvecklingresultat, utarbetat systematiskt kvalitetsarbete och handledning där allt arbete utgår från ungdomens behov vilket skapar goda förutsättningar för evidensbaserad praktik.

bottom of page